نوشته‌ها

داستان طبی درمان روماتيسم و نقرس‏ از زبان مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

/
‏در تاريخ 11/ 8/ 27 خانم م. 46 ساله ساكن خيابان شاه آباد به مط…