نوشته‌ها

باردارى خارج از رحم

/
باردارى نابجا به بارداري هائى گفته مى‏ شود كه در آن زيگوت يا سل…