نوشته‌ها

باردارى خارج از رحم

باردارى نابجا به بارداري هائى گفته مى‏ شود كه در آن زيگوت يا سلول تخم كه پس از رشد و نمو تبديل به جنين خواهد شد در محوطه رحم جايگزين نشود بلكه در محلهاى ديگر جايگزين شده و رشد نمايد. چون تخمك بارور شده مى‏تواند در هر نقطه‏اى از مسير …