نوشته‌ها

خواص اطریلال (غازیاقی) از نگاه ابن نفیس (مقاله تخصصی)

/
همانند سورنجان مسهل است و برای درد مفاصل مفید ولی ضرر سورنجان …