نوشته‌ها

نشانه های نزديك شدن زايمان‏

يك تا دو هفته قبل از زايمان بچه بطرف پائين رحم مى‏ آيد و چون بمثانه فشار وارد مى‏شود فضاى مثانه كوچك شده و تعداد و دفعات ادرار زيادتر مى‏گردد و مادر در اين مواقع راحت‏تر نفس مى‏كشد و يكى دو روز قبل از زايمان اغلب مقدارى بلغم كه گاهى خون‏ آل…