نوشته‌ها

سردترین اندام‌های بدن را به ترتیب بشناسیم

/
سردی در مقابل گرمی قرار دارد اگر در بدن همه اندامها…