نوشته‌ها

تعيين زمان حدود و تاريخ احتمالى زايمان در زنهاى باردار

/
جهت تعيين موقع تولد نوزاد تاريخ شروع آخرين عادت ماهانه را…