نوشته‌ها

خواص درد زدايى كاپسائى سين فلفل قرمز در مورد دردهاى آرتروز

در مورد خواص دردزدايى كاپسائى سين براى كاهش دردهاى آرتروز نيز تحقيقات متعددى انجام شده است. چون عامل مهم و مؤثر دردزدايى كاپسائى سين، توانايى آن در مهار كردن توليد و جلوگيرى از تجمع ماده(Substance P )در ترمينال حساس موضع درد است، لذا مى‏ت…