نوشته‌ها

درمان بیماریهای زنان با پزشکی سنتی مناطق مختلف ایران

درد رحم‏ در بافق جوشانده گياه گازرو[1] مى‏ خورند (جانب اللهى 1384: 120). ترشحات رحم‏ در لرستان با نوشيدن دم‏كرده پوست انار درمان مى‏كنند (اسديان خرم‏آبادى و ديگران: 254). عفونت رحم‏ در اروميه ريشه پنيرك را همراه با برگ تازه بارهنگ و گياه …